Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Najnovšie poklady

Svätý Augustín - Vyznania

Novinka Vyznania

7,50 €

toto ma zaujíma

Text upravený na dnešnú dobu. Silná pokora a nerozhodnosť. Vyzliecť si starého človeka a zanechať všetky neresti. Premena: obliecť si Nového človeka s pomocou Pána Boha. Obliecť si Pána Ježiša Krista a začať nový, požehnaný život. Prekrásne opísané vyznanie lásky k Pánu Bohu....vyznanie svojich hriechov....neustály boj medzi ľudskými vlastnosťami a pochopením Božskej lásky, ktorú potrebujeme pre svoj život.

Dielo antického kresťanského filozofa, teológa, učiteľa Cirkvi sv. Augustína (354-430), ktoré inšpiruje kresťanské myslenie všetkých generácií od čias svojho vzniku až dodnes. Vyznania vznikli koncom 4. storočia a odvtedy sa čítajú, študujú, prekladajú ako geniálne dielo náboženské, filozofické, literárne.

Veľký humanista a básnik Francesco Petrarca písal o Vyznaniach svojmu bratovi: "Táto kniha ťa roznieti a tvoju dušu rozplamení, pri čítaní budú ti po lícach tiecť slzy, budeš čítať s plačom a plakať od radosti." Knihu vám odporúčame s rovnakým želaním: kiež sa pri nej vaše srdce rozhorí a nechá sa nájsť Tým, ktorý si vás stvoril pre seba.

Obsah:
Venovanie prekladu
Niekoľko pohľadov na sv. Augustína
Konvertita o konvertitovi
Sv. Augustín o svojich pamätiach

KNIHA PRVÁ
Chváli Boha, svoj cieľ
Vzýva Boha, aby prišiel k nemu
Boh je všade
Božie vlastnosti
Prosí Boha, aby svojou milosťou prišiel do jeho duše
Rozpráva o svojom detstve
I detstvo je hriešne
Ako sa naučil hovoriť
Rozpráva o svojej nechutí k učeniu a o záľube v hrách
Hry a divadlá ho odťahujú od učenia
V ťažkej nemoci prosí o krst
Priznáva, že učenie mu bolo na osoh
Záľuba v latinskej reči
Nemá rád gréckych básnikov
Modlitba k Bohu
Vyučovanie latinčiny z necudných kníh škodí mravnosti
Vyučovanie zvádza k márnivosti
Kto zachovával zákony vyučovania,nezachovával zákon Boží
Gramatickej chyby sa bál väčšmi než hriechu
Ďakuje Bohu za dary svojho detstva

KNIHA DRUHÁ
Spomína na hriešne cesty svojej mladosti
V šestnástom roku sa úplne oddal rozkošiam
Zlá spoločnosť ho zvádzala na zlé
Rozpráva o krádeži
Príčiny hriechov
V krádeži miloval falošnú slobodu
Ďakuje Bohu za odpustenie hriechov
Najradšej kradol so spoločníkmi
Zlá spoločnosť
Pokoj v Bohu

KNIHA TRETIA
V Kartágu sa oddáva nečistej láske
Rozprava o divadlách
Aj v chráme páchal hriechy
Rozpráva o svojej láske k filozofii
Nemiloval Sväté písmo pre jeho jednoduchosť
Upadol do bludu manichejcov
Manichejské bludy
Čo Boh nariadi, to je vždy dobré
Boh nesúdi tak ako ľudia
Čudné náhľady manichejcov
Spomína matkine modlitby za svoje obrátenie
Biskupova odpoveď Monike

KNIHA ŠTVRTÁ
Za deväť rokov sa oddával bludom
Vyučuje rečníctvu a žije v neplatnom manželstve
Nechce sa rozlúčiť s astrológiou
Oplakáva priateľovu smrť
Prečo plač utišuje bolesť
Vyznáva nedisciplinovanosť svojej bolesti
Pre veľký smútok sa vracia do Kartága
Čas hojí bolesť
Pravé priateľstvo korení v Bohu
Stvorenia vznikajú a odumierajú
Všetko sa mení okrem Boha
V Bohu je pokoj
Miloval nižšiu krásu
Svoje spisy O krásnom a účelnom venuje rečníkovi Hieriovi
Rozpráva o dvoch podstatách
Ľahko rozumel knihám o umení a Aristotelovi

KNIHA PIATA
Chváli Boha
Pred Bohom nemožno ujsť
Faustov príchod a zaslepenosť filozofov
Pravá blaženosť je v poznaní Boha
Bludy Máního
Faustova učenosť
Odchádza od manichejcov
Odchádza do Ríma proti matkinej vôli
V Ríme ochorel
Manichejské bludy
Nedostatočné odpovede manichejcov na námietky zo Svätého písma
Povaha žiakov v Ríme
Z Ríma odchádza do Milána
Sv. Ambróz ho presviedča o manichejských bludoch
Pomaly prichádza k poznaniu Boha
Všetko má účasť na pravde Božej
Ako došiel k poznaniu Boha?
Čo je hriech?
Kristus je cesta k spaseniu
Krista pokladal za veľmi múdreho človeka
Z kníh platonikov naučil sa veľa, ale nenadobudol pokoru
Vo Svätom písme nachodí cestu spasenia

KNIHA ÔSMA
Simpliciánus radí Augustínovi
Správa o Viktorínovom obrátení
Veľká je radosť z nájdenia vecí stratených
Obrátenie slávnych ľudí spôsobuje väčšiu radosť
Čo ho zadržalo od obrátenia?
Správa o živote sv. Antona
Rozprávanie Pontitiánovo privedie Augustína do zmätku
Vnútorný boj
Prečo duch neposlúcha sám seba?
Dvojaká vôľa
Boj pred obrátením
Tajomný hlas

KNIHA DEVIATA
Chváli Boha
Rozhodol sa zanechať školu
Smrť Verekunda a Nebrídia
Čítanie žalmov
Prosí o radu biskupa Ambróza
Krst
Prenesenie pozostatkov sv. mučeníkov Gerváza a Protáza
Výchova svätej Moniky
Chváli svoju matku
Rozhovor s matkou o večnom živote
Smrť svätej Moniky
Bolesť nad matkinou smrťou
Modlitba za matku


KNIHA DESIATA
Všetka radosť je v Bohu
Boh pozná naše srdce
Zmysel Vyznaní: oslava milosrdenstva Božieho
Vyznania chcú povzbudzovať v dobrom
Človek sa dobre nepozná
Má istotu, že miluje Boha
Boha nepoznávame zmyslami
Rozpráva o pamäti
Pamäť a vedy
Vedy nevnikajú zmyslami do pamäti
Čo znamená učiť sa?
Čísla a priestor v pamäti
Pamäť a duševná činnosť
Pamäť a city
Pamäť a veci neprítomné
Pamäť a veci zabudnuté
Boh prevyšuje silu pamäti
Pamäť a stratené veci
Ako spomíname?
Hľadaním Boha hľadáme vlastne blaženosť
Ako je blaženosť v pamäti?
Nie každá radosť je blažený život
Večná blaženosť je radosť z večnej pravdy, z Boha
Boh je v pamäti
Kde je Boh v pamäti?
Boh odpovedá každému, kto sa pýta
Neskoro začal milovať Boha
Život človeka je ustavičné zápasenie
Prosí si od Boha zdržanlivosť
Telesná žiadostivosť
Pokušenie hrdla
Pokušenie čuchu
Aké pokušenia donáša spev v chráme?
Pokušenie očí
O zvedavosti
Rozpráva o pýche
Neslobodno viesť zlý život, aby sme sa tak vyhli chvále
O márnomyseľnosti
O samoláske
Rozpráva, ako našiel Boha
Trojaká žiadostivosť
Diabol je zlý prostredník
Opravdivý prostredník je Ježiš Kristus

KNIHA JEDENÁSTA
Prečo sa Bohu vyznávame?
Prosba o porozumenie Svätému písmu
Stvorenie neba i zeme
Stvorenia hovoria o Stvoriteľovi
Svet bol stvorený z ničoho
Boh stvoril všetko večným Slovom
Syn Boží je sú večné Slovo Otcovo
Slovo Božie nás učí všetkému
Ako Slovo Božie hovorí k srdcu?
Vôľa Božia je bez začiatku
Večnosť sa nemeria časom
Čo robil Boh pred stvorením sveta?
Pred stvorením nebolo času
Čo je čas?
Čo je meradlom času?
Aký čas možno merať?
Kde je minulý a budúci čas?
Ako môže byť minulý a budúci čas prítomným?
Ako sa pozná budúce?
Ako pomenovať rozmanitosť časov?
Ako možno merať čas?
V ťažkej otázke prosí Boha o pomoc
Čo je čas ?
Čas je meradlom pohybu?
Prosba k Bohu
Čas nemeriame časom
Kedy meriame čas?
Čas meriame duchom
Rozptýlenosť ducha
Pred stvorením času nebolo
Ako poznáva Boh, ako človek?

KNIHA DVANÁSTA
Hľadanie pravdy je veľmi ťažké
Dvojaké nebo i zem
Tma nad priepasťou
Prahmota
Aká je prahmota?
Ako si predstavoval prahmotu?
Nebo vyniká nad zemou
Prahmota je z ničoho
Čo je nebo nebies?
Viera vo Sväté písmo
Čomu sa od Boha naučil?
Dvojaké tvory
Duchovné bytosti
Hĺbka Svätého písma
Rozdiel medzi Stvoriteľom a stvorením
Hovorí proti odporcom Božej pravdy
Čo znamenajú slová „nebo i zem"?
Sväté písmo pripúšťa viac zmyslov
Jasná pravda
Rozličné chápanie slov:
„Na počiatku stvoril Boh nebo i zem“
Rozličné chápanie slov: „Zem bola neviditeľná a beztvárna"
Genezis nespomína stvorenie všetkých vecí
Mienky pri vykladaní Svätého písma
Sväté písmo hovorí pravdu i keď mu azda nerozumieme
Ťažkosti Knihy Genezis
Ako vykladať Sväté písmo?
Najlepšie je čerpať z prameňa
Rozličné náhľady na Sväté písmo
Ako môže byť niečo prv?
Sväté písmo treba vykladať s láskou
Pravdu treba vždy prijať
Zjavená pravda

KNIHA TRINÁSTA
Vzýva Boha
Príčinu stvorenia treba hľadal v dobrotivosti Božej
Všetko je z Božej milosti
Boh nepotreboval stvorenie
Najsvätejšia Trojica
O Duchu nad vodami
Účinok Ducha Svätého
Jedine Boh vie naplniť blaženosť človeka
Prečo sa Duch Svätý sám vznášal nad vodami?
Všetko je darom Božím
Obraz Trojice v človeku
Účinky krstnej vody sú od Ducha Svätého
Odpustenie hriechov je od Ducha Svätého
Viera a nádej nás posilňujú
Čo sa rozumie oblohou?
Boh je nemeniteľný
Čo je pevnina, čo more?
Hovorí o spravodlivých
Cesta dokonalosti
Výklad slov: „Vody, hemžite sa množstvom živých tvorov"
Alegorické vysvetľovanie vtákov, rýb a iných zvierat
Znovuzrodenie ducha
O čom súdi kresťan?
Prečo Boh požehnal človeka, ryby a vtákov?
Ovocím zeme sa rozumejú skutky milosrdenstva
Radosť zo skutkov milosrdenstva
Čo predstavujú ryby a veľryby?
Prečo sú pridané slová: „Bolo to veľmi dobré?"
Božie diela sú večne dobré
Bludy manichejcov
Čo sa Bohu páči, to sa aj zbožným páči
Prehľad Božej činnosti
Každý tvor nech chváli Boha
Obrazný výklad stvorenia
Prosba za pokoj
Prečo nemá siedmy deň večera?
Ako Boh odpočíva v nás?
Boh vidí stvorenia ináč ako človek

Rok vydania1997
VydavateľstvoLúč
Jazykslovenský
Väzbapevná
Počet strán440
Prebalnie
Stavúplne ako nová

30 ďalších produktov v rovnakej kategórii: